Aston_Health&Safety_Banners_V2
    Aston Martin Minneapolis 44.9721106, -93.3765056.